Счетоводство, данъци, интрастат

Експертните семинари по актуални проблеми на  счетоводната и данъчна уредба, предназначени за счетоводители и управители на счетоводни предприятия се организират, за да поставят на фокус
•    Последните промени от приложимото законодателство
•    Актуални насоки за тяхното успешно прилагане
•    Сложни казуси от практиката и тяхното експертно решение
•    Мотивите за изменението за законите за тяхното по – добро разбиране
•    Практиката на НАП, българския съд и съда на ЕС за превенция на данъчни рискове
Уверените в знанията си професионалисти са носителите на креативни и иновативни идеи, от които има нужда бизнеса.

Трудово право и социално осигуряване

Работодатели и наети лица са в динамична връзка, изискваща умело управление. Компетентното прилагане на Кодекса на труда и социалното законодателство води до адекватна защита на интересите на страните и до изграждане на пълноценно доверие между тях.
Все по-активното движението на хора в рамките на Европейския съюз за упражняване на трудова дейност  поставя сложни казуси за решаване във връзка със социалното осигуряване на работещите.
На нашите семинари Вие ще научите ключови моменти от законовите и подзаконови нормативни актове, включително и не само за сключването  и прекратяването на  трудови договори, социално и здравно осигуряване и деклариране на данни, пенсиониране и получаване на краткосрочни обезщетения. 

Защита на личните данни

Как да анализираме данните на финансовите отчети и текущата счетоводна информацията за вземането на адекватни управленски решения?
Методологията на финансовия анализ  и инструментите на ексел за това научете с водещи преподаватели в областта.