Право

Обучения в сферата на материалното и процесуалното право, предназначени за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокати, юрисконсулти и експерти в администарцията. Нашите семинари имат най-вече практическа насоченост, изразяваща се в:
- Разглеждане на наболели проблеми от прилагането и тълкуването на нормативната уредба, засягаща широк кръг от обществени отношения в сферата на :
•    Търговско право, вкл. дружествено и корпоративно;
•    Облигационно право;
•    Вещно, семейно и наследствено право;
•    Устройство на територията, имотен регистър и кадастър;
•    Право на интелектуална собственост ;
•    Конкурентно право и др.
- Преглед на актуалните промени в законодателството, анализ на мотивите за тяхното извършване и насоки за правилното им приложение;
- Подбор и анализ на приложимата съдебна практика по разглежданите въпроси и акцентиране върху:
    тълкувателни решения на общите събрания на съответните колегии на върховните съдилища;
•    решения на Върховен касационен съд, които са произнесени по реда на чл.290 от ГПК и са задължителни за съдилищата;
•    актуални решения на Върховен административен съд;
При динамиката на съвременната правна среда, ролята на практическите обучения става все по-съществена и необходима за изграждане на висококвалифицирани професионалисти.

Стартиращи предприемачи

Най-важното за един нов бизнес е неговата идея и приемането й  от потребителите. 
За да направим Вашето началото по – уверено, ние разработихме концепцията за адаптирани обучения  за начинаещи предприемачи с  лекции по право, счетоводство, данъци и осигуряване на собственика и маркетинг на продукта. 
Чуйте и вълнуващите презентации на успели предприемачи и изградете мрежа от социални контакти с други стартиращи, защото заедно можем повече.

Маркетинг и дигитални стратегии

Маркетингът е едновременен процес на изучаване на пазара, приспособяване на продукта към пазара и формиране на пазара. Постигането на неговите цели изисква обединяване на всички основни звена – производство и продажби за постигане на неговите цели. Той е отговорен за създаването на нови продукти и тяхната реализация, стимулиране на производство и потребители като той изгражда комуникацията между тях. 
За всичко това и новите предизвикателства пред  маркетинга в дигитална среда можете да научите нашите семинари, насочени към това как клиентите да узнаят за вас и да бъдат провокирани да проявят интерес към вашия подукт.
Ще научите за каналите за реклама онлай и как да я реализирате чрез
•    Социалните мрежи
•    Онлайн видеореклама
•    ПР публикации
•    Банери
•    Контекстна реклама