Реторика и презентационни умения

Уменията да изразим красноречиво своите убеждения, но не само, а и да спечелим привърженици, се наричат ораторско майсторство. Науката, занимаваща се изследването и преподаването на красноречие е реторика. Тя възниква в древността – в Гърция и Рим, когато се зараждат политическото и съдебно красноречие. През 20-ти век в САЩ се появява течението Нова реторика, когато обществата са изтощени от пропагандата на военните години. Създават се правилата на ефективно комуникиране с  аудитория, които днес са от изключително значение за всяка сфера на човешката ни дейност, изтъкана от все по-сложни и ускорени връзки, и в която лесно можем да останем нечути и неразбрани.
На нашите семинари ще научите:
•    Какво е реторика
•    Изграждане на речи
•    Техники на говоренето и невербална комуникация
•    Интонация и артикулация
•    Комуникация с аудитория
•    Комуникация при изграждане на брандове
•    Комуникация при изграждане на потребителски нагласи
•    Делови преговори
•    Структуриране на презентации
•    Завладяваща визуализация

Психология

Динамичното и забързано развитие на света в последните десетилетия, в съчетание със свръх стреса на който сме подложени,ни изправят пред предизвикателството  да  търсим  все повече отговори на проблемите, пред които сме изправени и начините да се справим с тях.
Осъзнаваме факта, че в съвременния живот – личен, социален, професионален има твърде много негативизъм и деструктивен начин на мислене. В многоаспектното ни ежедневие се занимаваме основно и предимно с проблемите, неприятните неща, дефицитите и слабостите на личностното ни, семейно и общностно ниво.
Всички искаме да живеем в хармония, да бъдем успешни и щастливи и това зависи основно от нашите мисли и вътрешно състояние. 
За да постигнем желаното състояние е необходимо да насочим вниманието си в позитивна и конструктивна насока. Нужно ни е себеопознаване, пречистване и систематизиране на мислите.Това ще ни направи силни и устойчиви личности, които не избягват проблемите и трудните моменти, а  успяват да намират оптималното количество решения на възникналите ситуации.
Постигането на тези цели е процес, който изисква черпене на опит и споделяне със съмишленици.
Предлагаме на Вашето внимание тематични семинари в следните направления:
•    Стрес и техники за преодоляването му
•    Силата на позитивното мислене и контролиране на негативните мисли
•    Психологическа  подкрепа и коучинг
•    Мотивация
•    Личностно развитие и усъвършенстване

Бизнес етикет

Устоите на живота в обществото, изразяващи в различни форми – правни, морлни и традиционни, представляват основата на сбора от стандарти, предявявани  към поведението и постъпките на хората, която е прието да се нарича етикет.
Етикет е френска дума, която означава маниер, начин на поведение в обществото.
Съвременните изследователи на живота на обществото и историците твърдят, че родината на етикета е Италия от ХІV век, която не само се отличава по това време от варварска Англия, Германия и дори Франция с уважение към силата, богатството и знатността, но също там се е считало за задължително наличието на приятни маниери, любезни обноски, добро държание в обществото на богатите и знатни хора. Нещо повече образоваността също е била желателна, докато например във Франция учените са презирани, а заниманията им считани за безсмислени. Исторически етикетът възниква в дворците и именно заради това е наричан дворцов или държавен етикет. По такъв естествен начин нормите на поведение на владетелите при срещи поставят основите на дипломатическия етикет. Едновременно с това се развива военния етикет и светския/граждански етикет. Най-младият е деловият етикет.
Изискванията на етикета не носят абсолютен характер. Съвременният човек следва тези неписани норми и има нужда да познава техният дълбок смисъл и съдържание, което именно ги прави необходими в деловото общуване.
Маниерите отразяват вътрешната култура на човека , неговото отношение към морала и неговия интелект. В деловите отношения посредством етикета се изразява отношението към материалните и нематериални ценности.
Деловият етикет се базира на основни принципи:
•    Здрав разум
•    Свобода
•    Етичност
•    Удобство
•    Целесъобразност
•    Икономичност
•    Консерватизъм
•    Универсалност
•    Ефективност

И тяхното умело прилагане се явява икономически изгодно.
 
Целта на семинарните занятия е да повиши културата на участниците за това техните делови контакти да бъдат по-успешни и продуктивни.