Услуги предоставяни по електронен път и тяхното облагане с ДДС
( уредба в чл. 152 – 159 и от ЗДДС )

 

Най–бързо разрастващия се пазар през последните години е този на така наречените електронни услуги, а също със съществен обем са радио–телевизионните и телекомуникационни услуги.


Все повече хора предоставят за клиенти от цял свят текст или изображение, управляват реклами в средата на глобалната мрежа, подобряват класирането на уеб страници при търсене по ключови думи. Този род услуги се предоставят автоматизирано, осигуряват и подпомагат присъствие за стопански и лични цели в интернет пространството и по смисъла на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО, транспонирана в българския Закон за ДДС, попадат в категорията електронни услуги. 

За специалисти  с квалификации в новите технологии е важно да познават регулациите и начина на тяхното прилагане.
До 31.12.2014 год. При доставка на такива услуги на краен получател, облагането съгласно общностното законодателство се извършваше по местонахождението на доставчика с валидната ДДС ставка за държавата, в която той е установен. Това доведе до преместването на бизнеси, предоставящи такива услуги, в държави с преференциално облагане. Най–ниска тогава е ставката в Люксембург за електронни книги – 3%.  От 01.05.2015 г. тя се повишава на 17%, която е пределната данъчна ставка в Люксембург.
За предотвратяване на подобни загуби от данъчни приходи, общностностното законодателство беше променено от 01.01.2015 г., от когато телекомуникационните, броудкаст и електронни услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица,  се облагат в държавата, в която то е установено с валидните за нея ставки като клиентът получава фактура, съставена по изисванията на националното си законодателство.
Режимите останаха непроменени, ако услугата се предоставя на данъчно задължено лице от ЕС или от трета страна. При предоставянето на услугата на компания от ЕС облагането е по място на установяване на получателя, а доставките извън ЕС все така остават необложени с ДДС. 
По този начин се уеднакви облагането с ДДС на доставките на електронни услуги за получатели стопански субекти и физически лица и данъкът ще бъде дължим там, където се получава и използва услугата.

Определение за електронни услуги


Понятието „услуги, предоставяни по електронен път“ включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано — предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.

Други понятия

„Портал“ означава всякакъв вид електронен магазин, уебсайт или подобна среда, които предлагат електронни услуги непосредствено на потребителя, без да ги пренасочват към уебсайта, портала и т.н. на друг доставчик за сключване на сделката. Типични примери за това са магазините за софтуерни продукти, електронните магазини и уебсайтовете, предлагащи електронни услуги за продажба. „Интерфейсът“ включва портал, но това е едно по-широко понятие. При компютрите той следва да се разбира като устройство или програма, която позволява на две независими системи или на системата и на крайния потребител да общуват.

Примерен списък за електронни услуги


1) Доставка на интернет адрес, уебхостване, дистанционно поддържане на програми и оборудване;
2) доставка и осъвременяване на софтуер;
3) доставка на образи, текст и информация и предоставяне на бази данни;
4) доставка на музика, филми и игри, включително игри на шанса и хазартни игри, и политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и мероприятия;
5) доставка на дистанционно обучение.

Направено е уточнението, че „услуги, предоставяни по електронен път“ не обхваща достъпа до определени събития и до други услуги с материален характер, които се резервират онлайн. Сред тях са културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни или други подобни събития, както и настаняване в хотел, наем на автомобили, ресторантьорски услуги, превоз на пътници и подобни услуги. Ако услугата се предоставя от посредник, който действа от свое име, но за чужда сметка, в директивата по ДДС е направено уточнение, че ще се счита, че той е получил и доставил услугата лично (т.е. той ще е задължен за начисляване и внасянаe на данъка добавена стойност ) , освен ако посредникът не обори тази презумпция по ред,  разписан в Директивата.
Когато доставчикът трябва да определи дали клиентът му е данъчно задължено или данъчно незадължено лице, за да приложи правилно режимите по ДДС, водещо ще бъде дали получателят предоставя данъчен номер.
Тези промени въведоха съществени усложнения при администрирането на данъка, тогава когато услугите се доставят на физически лица, предвид факта, че той е дължим на приходната администрация на държавата, в която трайно е установен получателя.  За облекчаване на работа и когато лицата желаят, се създаде специална схема за съкратено обслужване на едно гише  MOSS.

Как работи тя?

Схемата „mini-One-Stop-Shop“ позволява на лицата от ЕС или извън него, когато предоставят броудкас, телекомуникационни или електронни услуги, да се  регистрират на едно място и така да се разчитат с бюджетите за ДДС на много държави, в които оказват посочените услуги на данъчно незадължени лица – основна група физически лица.
Регистрацията се извършва електронно чрез системата MOSS. Съществуват два режима – в Съюза - за установени в България лица и режим извън Съюза – за лица установени извън ЕС.
Декларациите са тримесечни, извън регулярните ежемесечни за всички останали доставки в страната или за други страни и дават информация за доставките на данъчно незадължени лица с дължимия по държави данък. Администрацията по идентификация подава информацията на администрациите по потребление.
Регистрираното по MOSS лице води електронен регистър с подробна информация за лицата, на които се предоставят услугите, данъчната основа и данъка. Данъчната ставка е ставката на държавата, от която е клиента на услугата, а фактурата се издава според изискванията на съответната държава. На страницата на Европейската комисия са публикувани тези изисквания и ставките по държави.

Предоставено от Счетоводна кантора Gbalance