1. Уводни разпоредби

1.1 Тези общи условия важат за всички форми на обучителни дейности, които Джи Ел Би България ООД, ЕИК 175 303 457, седалище и адрес: София, ул. Кукуш бл.60 (по-нататък само „организатор”) извършва в рамките на предмета на своята предприемаческа дейност като: семинари, конференции, обучителни програми и други форми на предаване на знания и разпространение на информация с цел обучение на участниците в тях. Организираните обучения и семинари се популяризират и провеждат под търговската марка на организатора Консулта – обучения и семинари. Организаторът е собственик на електронния сайт www.konsultabg.com , на който са обявени програмите на провежданите обучения и семинари, дати и място на провеждане, цени и лектори, условия за ползване на отстъпки на преференциални цени. Регистрацията на участниците се извършва чрез попълване на заявка за участие от сайта www.konsultabg.com.

1.2 Организаторът извършва обучителната дейност самостоятелно или в сътрудничество с други съорганизатори, или външни сътрудници, които предoставят тези услуги, съгласно правните разпоредби на република България.

1.3 Участникът изразява съгласието си с тези общи условия чрез подаване на заявка за участие в обучителна дейност от офертата на организатора. Общите условия са в сила и при бъдещи и следващи заявки на участника, без да се изисква друго отделно споразумение. Споразуменията, които се отклоняват от тези Общи условия или ги допълват, или прекратяват, трябва да бъдат сключени в писмен вид.

2. Предмет на изпълнение

2.1 Предметът на изпълнение е редовно и навременно извършване на обучителна дейност от организатора според описаното в неговата учебна програма и допълнителна информация към нея наричани „предложение” въз основа на приета заявка и изплатена от участника точна сума за конкретната дейност.

2.2 Предложението за обучителна дейност на организатора съдържа темата на семинара/обучението, дата, време, място на провеждане, име на лектора, крайна цена, преференции и условия за ползване, и друга необходима информация с оглед на формата на конкретната дейност. Ако в офертата няма цялата нужна информация, участникът ще бъде допълнително информиран писмено по e-mail, по пощата или по телефона, при поискване от него  при това най-малко 3 работни дни преди деня на откриване на обучителната дейност.

2.3 Организаторът си запазва правото за промяна на датата и мястото на провеждане на обучителната дейност. С тези промени участникът ще бъде запознат писмено по e-mail или по пощата, при това най-малко 7 работни дни преди деня на откриване на обучителната дейност. Участникът има право до 3 дни след  деня от получаване на това съобщение писмено да прекрати своята заявка. В този случай според точка 3.4 организаторът се задължава да върне на участника заплатената за обучителната дейност сума.

2.4 Организаторът си запазва правото по независещи от него причини да променя лектора, при което не е длъжен да информира участника за тази промяна и в този случай участникът няма право да прекратява заявката, както и да иска връщане на внесената за обучителната дейност сума (или съответна част от нея).

2.5 В случай, че обучителната дейност не се осъществи по вина на организатора, но не и поради независещи от него причини, според точка 3.4 той ще върне на участника внесената за неосъществената обучителна дейност сума.

2.6 Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатени от участника разходи за транспорт, нощувки и други разходи във връзка с посещението на обучителната дейност на организатора

3. Заявка и платежни условия 

3.1 Заявяване на участие се извършва след изпращане на попълнена заявка за участие от страна на Участника. Организаторът не носи отговорност за грешно попълнени данни от страна на Участника . Организаторът  запазва правото си да не регистрира ЗАЯВИТЕЛЯ при грешно попълнени данни в заявката за участие.

При коректно попълнена заявка за участие, ЗАЯВИТЕЛЯТ следва да получи на посочената електронна поща (имейл) потвърждение и документ за заплащане на таксата. Ако потвърждението не бъде получено в еднодневен срок от датата на подадената заявка, Участникът  трябва да се свърже с Организатора.
Подаването на заявката за участие в обучителна дейност на организатора може да се  извършва или в писмен вид по пощата или e-mail. Заявката се смята за приета след получаването й от организатора. Нейното валидиране и получаването на място в залата за обучения става със заверката на банковата сметка на организатора с дължимата сума. Крайният срок за подаване на заявки е до изчерпване на свободните места.

3.2 След приемане на заявката организаторът изготвя и изпраща на участника по e-mail  проформа фактура за сумата, която трябва да бъде заплатена за обучителната дейност. След превеждане на тази сума организаторът изпраща на участника оригинална фактура за получената сума.

3.3 Участникът е длъжен да осъществи плащането безкасово, в определения срок и на посочената в счетоводния документ сметка. Ако не направи това, организаторът ще го изключи от участие в обучителната дейност. Плащането се счита за осъществено от момента на постъпване на сумата по сметката на организатора. Сума, преведена след запълване капацитета на залата за обучителната дейност, може да бъде използвана за допълнително включване в обучителната дейност или за друга обучителна дейност, в противен случай според точка 3.4 се връща на участника.

3.4 В случаите на т. 2.3, т. 2.5, т. 3.3 организаторът се задължава да върне на участника в пълен размер изплатената сума за обучителна дейност до 7 работни дни от деня на получаване на съобщението за прекратяване на заявката и по сметката, от която участникът е реализирал плащането. Това положение е в сила и организаторът връща на участника пълния размер на преведената сума само в случай, че няма право на неустойка по точка 4.1 относно прекратяване на заявката. В този случай върнатата сума се намалява с неустойката за прекратяване на заявката.

4. Прекратяване на заявката

4.1 При отказ от участие от страна на участника, заплатената сума може да бъде възстановена в 14 (четиринадесет) дневен срок след заплащането, но само ако искането за отказ и възстановяване на сума е постъпило не по-късно от 7 (седем) дни преди деня на събитието.  При уведомяване за отказ от участие 5 (пет ) дни преди деня на събитието, неустойката за неявяване и 50 % от платената цена без ДДС. При неявяване на събитие без предизвестие в посочените срокове, от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ, заплатената сума не се възстановява, но ЗАЯВИТЕЛЯТ може да се яви на следваща дата за същото събитие.

4.2 В случай, че участникът не прекрати своята заявка според предходните положения, няма право да му бъде върната сумата (или съответна част от нея), за обучителната дейност.

5. Рекламация

5.1 Рекламацията се извършва писмено по пощата или e-mail. В писмената рекламация трябва да бъде посочена причина и да се опише характера на недостатъците на обучителната дейност.

5.2 В случай, че организаторът признае рекламацията за основателна, той осигурява нейната корекция на собствени разноски. В този случай участникът има право на определено намаление от цената на обучителната дейност. Ако организаторът не може да осигури корекция на основателната рекламация, участникът има право да получи обратно цялата сума, която е платил за обучителната дейност.

5.3 Рекламацията трябва да бъде коригирана до 30 дни след нейното оповестяване.
5.4 Участникът е задължен да оповести недостатъците от обучителната дейност след тяхното установяване и без излишно отлагане, при това най-късно до 10 работни дни след приключване на обучителната дейност. В случай, че недостатъците са оповестени със закъснение, отговорността за тях отпада.

6. Промени, Отлагане, Отмяна на събитие от страна на ОРГАНИЗАТОРA

6.1. При промени на дати или място на провеждане, Организаторът уведомява всички участници . Актуалната информация може да бъде получена по телефон или чрез електронна поща.

6.2. Организаторът  не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на участниците  при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

6.3. При отлагане на събитие от страна на Организатора, когато не са налични форсмажорни обстоятелства, участниците имат избора да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за участие в следващи дати на същото събитие.

7. Защита на личните данни

7.1 С изпращането на заявката участникът дава право на организатора да обработва, архивира и ползва посочените в заявката лични данни за нуждите по изпълнение на задълженията, произтичащи от заявката. Наред с това участникът дава съгласието си организаторът да използва тези данни при маркетинговите си прояви.

7.2 Участникът дава съгласието си на организатора да изготвя звуково-образни записи на обучителната дейност. Наред с това участникът дава съгласието си организаторът да публикува и разпространява тези звуково-образни записи за целите своята маркетингова дейност.

7.3 Това съгласие може да бъде премахнато писмено по пощата или на e-mail, като се изпрати писмо на организатора.

7.4 Организаторът се задължава да пази в тайна тези данни, да не ги продава и да предотвратява злоупотреба с тях.

8. Авторски права

8.1 Участникът трябва да бъде наясно, че материалите и помощните средства, също изказванията и самата лекция в рамките на обучителната дейност могат цялостно или в отделни свои части да бъдат защитени с авторски права.

8.2 В този случай организаторът дава съгласието си за ползване на материалите и помощните средства в рамките на обучителната дейност за целта, според която са предназначени, т.е за  обучението на участника. Даването на това съгласие е включено в цената на обучителната дейност.

8.3 Без предварителното съгласие на организатора участникът няма право под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин да разпространява, предоставя и прави копия на материалите, помощните средства, изказванията и лекцията на обучителната дейност.
8.4 Съдържанието  на статиите в новините на електрония сайт www.konsultabg.com, базата данни, както и дизайнът на интернет страницата ,са предмет на авторско право с всички запазени права, освен когато изрично е посочено друго по отношение на отделна база данни, статия, експертно мнение.

8.5  Споделянето  на отделни страници или позоваването на отделни статии е позволено, само при условие, че потребителят посочва източника на информацията.
8.6 Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта www.konsultabg.com  за търговска цел или с цел да се извлече друга облага, както и действия, водещи до този резултат, без разрешение на организатора  е забранено без изричното му писмено съгласие.

9. Други

9.1. Услугите за обяд и кафе-паузи са предоставени от външен изпълнител/хотел, който изцяло и самостоятелно отговаря за качеството и безопасността на напитките и храните. При специални изисквания към храната (диабетици, вегетарианци) от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ, това трябва да бъде заявено  при заявяването на участие.
9.2. Организаторът не носи отговорност за изчезнали вещи, загуби или кражби по време на събитието. Организаторът не носи отговорност за наранявания на хора и вещи по време на събитието. Организаторът не носи отговорност за преки или косвени последващи загуби, възникнали в следствие на участието на участника в събитието.
9.3.  Мобилните телефони трябва да бъдат с изключен звук и не могат да се ползват за разговори по време на обученията.
9.4. Линковете от сайта на Организатора – www.konsultabg.сom към външни интернет страници представляват само потенциален източник на допълнителна информация и Организатора не поема никаква отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

10. Заключителни разпоредби

10.1 Тези Общи условия за извършване на обучителна дейност имат силата на договор и са задължителни за организатора и за участника. Организаторът има право да ги променя едностранно. С оглед на това промените ще се отнасят до обучителни дейности, обявени след публикуването на изменените Общи условия на интернет страницата на организатора.