Политика за защита на личните данни

Редакция от 04.05.2018 г.

Обща информация

Джи Ел Би България ООД, по –долу Администратор, собственик на марката и сайта Консулта - обучения и семинари, е регистриран администратор за защита на лични данни в Комисията за защита на личните данни и спазва всички законови изисквания по защитата на лични данни като предприема действия за опазване на тяхната неприкосновеност при обработване в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данни 679/2016.
Администраторът обработва данни на физически лица във връзка с услугите, които предоставя чрез сайта си Консулта – обучения и семинари. Това изисква събиране на данни на клиенти във връзка с преддоговорните и договорни отношения на страните по повод покупко- продажба на участие в семинар/обучение/тренинг/конференция и за изпълнение на законови задължения на Администратора, произтичащи от счетоводното и данъчно законодателство. За  потребители, пожелали да получават бюлетин за предстоящи семинари и други обучителни и конферентни мероприятия, се обработва електронен адрес /имейл/.
 
Информация относно Администратора на лични данни 
1. Наименование "Джи Ел Би България" ООД
2. ЕИК:175303457
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1345 , район Илинден, ул. Кукуш бл.60
4. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1330 , бул. Акад.Иван Гешов 2Е, сграда І, офис 206
5. Електронен адрес за кореспонденция: Включете JavaScript, за да видите имейла.
6. Телефон.: 02 44 14 404
7. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0052747
 
 
Информация относно компетентния надзорен орган 
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с регистрацията ви като участник в обучения, семинари, конференции и други краткотрайни обучителни мероприятия, сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
За регистрация за участие в обучителни мероприятия, организирани от Администратора;
За изпълнение на договор или при преддоговорни отношения с търговски партньор.
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 
Чл. 2. (1) При регистрация на участник за обучително мероприятие ние събираме и обработваме данни за неговите имена, заемана длъжност, електронен адрес и телефон за следните цели: отпечатване на сертификат за участие; комуникация с него преди и след събитието по оперативни въпроси; за изпращане на допълнителна информация за мястото на обучението и презентационни материали по темите на семинара/тренинг/конференция. Заеманите длъжности или професии на регистрираните участници помагат на нашите гост -лектори, ако е възможно, да обогатят лекциите си според професионални потребности на аудиториите, с което се цели повишаване качеството на предлаганите услуги.
Ние препоръчваме предоставянето на служебни телефони и служебни електронни адреси за ограничаване обработването на лични данни. Регистрационната ни форма съдържа полета с незадължителен характер за свеждане на данните до минимум и тяхното попълване се основава на съгласие.
(2) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.
(3) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.
(4) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер и данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), постоянен адрес, за целите на индивидуализиране на страната по договора, изпълнението му , опазване на легитимните интереси на Администратора и предоставяне на осигурителна и данъчна информация на Националната агенция за приходите, изискуема на основание на нормативни актове.
 
 
Чл. 3. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
Чл. 4. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
 
Категории (видове) лични данни, които събира, обработва и съхранява Администратора
Чл.5. (1) Администраторът извършва следните операции  с предоставените от Вас лични данни при регистрация на сайта ни Консулта – обучения и семинари за участие в обучително мероприятие:
Изготвя форма за регистрация на участника в деня на мероприятието и отпечатва сертификат за участие на името на участника. Ако участникът участва за своя сметка в мероприятието, за издаването на фактура се използват личните данни, определени в Закона за счетоводството.
(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят (3) Администратора не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
 
Чл.6. (1). Администраторът извършва следните операции с предоставения от Вас електронен адрес за изпращане на информационен бюлетин за предстоящи обучителни мероприятия:
Включва вашия електронен адрес в маркетинговите си кампании, свързани с обявяване на обучението.
(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят 
(3) Администратора не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните Ви данни 
Чл. 7. (1) Администраторът съхранява регистрационните форми с имената на участниците и заявките за участие в обучителни мероприятия за срок не по-дълъг от 1 година за маркетингов анализ или уреждане на възникнали въпроси от участниците. След този срок носителите на тези данни се унищожават от комисия.
(2) Фактури, издадени на физически лица, се съхраняват за срок от 10 г. и 6 м. до промяна на този срок по законов път. След този срок фактурите се унищожават от комисия.
(3) Администраторът съхранява електронния Ви адрес за изпращане на информация за предстоящо обучение до оттегляне на съгласието Ви.
 
 
Предаване на вашите лични данни за обработване 
Чл. 8. (1) Администратора може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администратора Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
 
Чл. 9. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или да се отпишете от получаване на бюлетин чрез линка за отписване, който се съдържа в него. Можете да изпратите Вашето искане на адресите ни, посочени в Общата част като се идентифицирате. Възможно е да ви бъде изпратен формуляр за попълване за писменото ви искане. 
(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.
(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.
(4) Администратора може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.
(5) По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4.
 
 
Право на достъп 
Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Администратора Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администратора си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 
 
Право на коригиране или попълване 
Чл. 11. (1) Вие имате право да поискате от Администратора да:
коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.
 
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 
Чл. 12. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администратора има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администратора не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 (3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст. При всички случаи, освен отписването от електронен бюлетин, ние ще  Ви поискаме легитимация с личен документ и ще Ви предоставим формуляр за попълване.
 
 
Право на ограничаване 
Чл. 13. (1)  Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Администратора не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
 
 
Право на преносимост 
Чл. 14. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:
да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст. При всички случаи,  ние ще  Ви поискаме легитимация с личен документ и ще Ви предоставим формуляр за попълване.
 
 
 
Право на получаване на информация 
Чл. 15. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 
 
Право на възражение 
Чл. 16. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 
Чл. 17. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 
Лица, на които се предоставят личните ви данни 
Чл. 18.  За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, Администратора може да предоставя данни Ви на трети лица, обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
 
Чл. 19. Администратора не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
 
Чл. 20. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
Защита на личната неприкосновеност на деца
Чл. 21. Защитата на личната неприкосновеност на децата в Интернет средата е от първостепенно значение за Джи Ел Би България ООД. Нашите уебсайтове не са предназначени за или умишлено насочени към деца на и под 14-годишна възраст. Джи Ел Би България ООД не събира, не обработва и не съхранява лична информация за лица под 14-годишна възраст.
 
 
Лице, отговарящо за защита на личните данни
 
Чл.22. Функцията лице, отговарящо за защита на личните данни при Администратора се изпълнява от Наталия Шаллиева. При въпроси можете да използвате контактната форма на сайта на Консулта – обучения и семинари и да се обръщате към нея.
 
 
 
Промени в правилата, описани в тази Политика за защита личните данни
Джи Ел Би България ООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Политика по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.
 
 

Обучения и семинари по актуални проблеми и полезни практики от утвърдени експерти


Запиши своето участие