Езикова култура, реторика и емоционална интелигентност

 

СЕМИНАР 

16 учебни часа
 

„ЕЗИКОВА КУЛТУРА, РЕТОРИКА И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ"

10 - 11 ноември 2018 година 

София, зала на учебен център Респект - ул. "Славянска" 24, ет.2

Лектори: 

Антонио Гинев

Кирил Кирилов

 

Съорганизатор: Учебен Център "Респект"

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

10.11.2018г. - събота

 

09,15 - 09,30

Регистрация

09,30 - 11,00

ЛЕКТОР
Антонио Гинев - преподавател по български език и литература

Езикова грамотност и куртура

Тема 1: Правилен говор:

-- спорни ударения;
-- вредни изрази;
-- правилна интонация;
-- правописни принципи;
-- условност на правописа;

Тема 2: Правила при писане:

-- членуване /пълен, непълен член/;
-- слято, полуслято и разделно писане;
-- сложни съществителни и прилагателни имена;
-- изговаряне и писане на числителни имена.

11,00 - 11,30

Кафе - пауза ( предложение от тайландския ресторант )

11,30 - 13,00

ЛЕКТОР
Антонио Гинев - преподавател по български език и литература

Тема 3: Употреба на главни и малки букви. Графическо оформяне на съкращения.
Тема 4: Какво означава съгласуване на подлога и сказуемото?
Убеждаваме се в огромната разлика на звучене при правилната и неправилната употреба. Съгласуване на формите за учтивост.

 

Работа по конкретни казуси. Дискусия

13,00 - 14,00

Обедна почивка - лек работен обяд, предложен от тайландския ресторант Royal Thai

14,00 - 15,30

ЛЕКТОР
Кирил Кирилов - преподавател по публична реч и актьорско майсторство

Реторика и емоционална интелигентност 

Тема 5: Ораторско изкуство, реторика и публична реч.
Принципи на целенасоченото словесно действие в публична ситуация.
Основни видове публична реч предвид целта:

-- особености на публичната реч: конкретност, еднозначност, оригиналност, точност, простота

Тема 6: Стратегия и тактика на публичната реч – основни подходи в информационното и убеждаващото слово. Примери и упражнения:

-- кинесика: поглед, зеница на окото, изражение, жест, поза;
-- проксемика: манипулиране на пространството, придвижване в пространството – видове разстояния: интимно, лично, социално-консултативно, публично, височина, цветово оформление на пространството;

-- външен вид, облекло, стил.

15,30 - 16,00 Кафе - пауза ( предложение от тайландския ресторант )
16,00 - 17,30

ЛЕКТОР
Кирил Кирилов - преподавател по публична реч и актьорско майсторство

Тема 7: Техники за преодоляване на стреса при публични изяви,– фокусиране на мисълта и емоцията;

-- физическо раздвижване;
-- дишане.

Тема 8: Устройство на гласово – говорния апарат. Овладяване на упражнения за разширяване на диапазона и повишаване на силата на гласа

-- форми на представяне;
-- учтивост, любезност, категоричност;

-- контролиране на емоционалните ситуации.

  Поставяне на домашна работа - писане на слово до 3 мин.

11.11.2018г. - неделя

 

09,30 - 11,00

ЛЕКТОР
Антонио Гинев - преподавател по български език и литература

Езикова грамотност и култура

Тема 9: Пунктуацията – правилното използване на знаците в края и в рамките на изречението:
-- заграждащи знаци;
-- „компютърна пунктуация” – особености на употребата на пунктуационни знаци при набор и графично оформяне на текст.
-- пунктуация на пряката реч;
-- пунктуация на цитатите.

Тема 10: Видове чужди по произход думи:
-- употребата на чужди думи – наложителност или преекспониране;
-- изборът между „европейски”, „на ЕС” или „на Съюза”;
-- умението да говорим стилно;
-- избягване на излишните повторения, утежняващи изказа;
-- непривични и отблъскващи конструкции;
-- работа по конкретни казуси, дискусия; 

11,00 - 11,30 

Кафе - пауза ( предложение от тайландския ресторант )

11,30 - 13,00

ЛЕКТОР
Антонио Гинев - преподавател по български език и литература

Тема 11: Деловата кореспонденция – сигурна визитка на личната и фирмената репутация. Основни правила при писменото общуване:
-- краткост и яснота на посланието;
-- бързина и професионализъм при размяната на кореспонденцията;
-- стил на изказа – недопустимите изрази и поведение;
-- добронамереност и сърдечност, със запазване на позитивния бизнес тон;
-- графичен вид на кореспонденцията – общ стандарт или фирмен облик.

Тема 12: Речев етикет и езикова култура. Ситуации при общуването – добрият подбор и актуалните изразни средства:
-- видове речев етикет при официално, електронно и разговорно общуване;
-- речевият етикет като стратегия;
-- езиковата култура – осъзнат стремеж към правилно изразяване, уважение към другия и преди всичко към себе си;

  Дискусия и отговори на въпроси на участниците

13,00 - 14,00

Обедна почивка - лек работен обяд, предложен от тайландския ресторант Royal Thai

13,30 - 15,00

ЛЕКТОР
Кирил Кирилов - преподавател по публична реч и актьорско майсторство

Реторика и емоционална интелигентност

Тема 13: Подобряване на дикцията и артикулацията при вербализация на текст и импровизирано слово. Прочит, анализ и запис на домашната работа.
Упражнения:
-- ролята на паузата;
-- важната роля на гласа за успеха ни;

Тема 14: Техники за запаметяване на текстове:
-- видовете памет;
-- визуални и слухови представи;
-- влиянието на музиката;
-- асоциативно мислене.
-- методи на произнасяне на публичната реч: четене от ръкописа, говорене по бележки, говорене по памет, импровизация;

15,00 - 15,30

Кафе - пауза ( предложение от тайландския ресторант )

15,30 - 17,00

ЛЕКТОР
Кирил Кирилов - преподавател по публична реч и актьорско майсторство

Тема 15: Сугестивни методи за убеждаване. Упражнения, инсцениране на ситуации и насочване на комуникацията:
-- начинът на мислене – в основата на собствената ни действителност;
-- умението да предусещаме опитите за влияние и манипулиране;
-- овладяване на умението да въздействаме върху другите

Тема 16: Емоционална интелигентност – понятие, значение, практически ползи от умението да управляваме емоциите си:
-- полезният начин да приемаме случващото ни се;
-- придобиване на умения да зададем собствена програма на успеха си и начините на постигането му;
-- начини за разпознаване на хората с висока и ниска степен на емоционална интелигентност;
-- изграждането на уменията, присъщи на емоционално интелигентните хора – постижимо и променящо живота ни. 
-- изпълнение на публичната реч предвид наученото до момента: кратка репетиция и повторен запис. Анализ на промяната и обсъждане на резултатите.

 

Край на семинара с раздаване на сертификати

СВАЛИ ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРА   

Финансови условия и допълнителна информация

Ранна регистрация с плащане до 28.10.2018 г.

І. 180 лв. без ДДС
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 16 учебни часа лекции, четири кафе-паузи, два пъти лек работен обяд, учебни материали, сертификат за участие;

Късна регистрация с плащане след 28.10.2018 г.

ІІ. Цена за участие: 200 лв. без ДДС
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 16 учебни часа лекции, четири кафе-паузи, два пъти лек работен обяд, учебни материали, сертификат за участие;

МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТИЦИ: 10 ДУШИ