"Годишен обзор на промените за 2019 г. Актуални въпроси по прилагането на счетоводното, данъчно и осигурително законодателство."
 

Моника Петрова - експерт по ЗДДС.

Тя е специалист в областта на косвеното облагане като работи по разработването на методики при облагането с ДДС.

Публикува редовно статии в специализирана периодика на данъчна тематика, дългогодишен лектор на семинари, посветени на ЗДДС.

Образование: Висше, УНСС – София.

 

 

Димитър Войнов

Професионален опит в областта на данъците:

В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в:

- разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;

- процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъции счетоводството;

- изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облаганеи счетоводното законодателство;

- работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане.

В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство.Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.Лектор е в редица данъчни и счетоводни семинари пред последните 10 години. Има публикации в областта на преките данъции счетоводството.

Образование:
Висше образование: 
- магистър, специалност „Счетоводство и контрол”, УНСС (1994 г. -1999 г.)
- втора специалност „Финанси”, УНСС (1995 г. – 1999 г.)
Средно образование – Софийска математическа гимназия

 

Лорета Цветкова е експерт по ЗДДФЛ.

Тя е дългогодишен специалист в областта на подоходното облагане на физическите лица.

Автор на множество книги и статии на данъчна тематика, лектор на многобройни семинари, посветени на актуални проблеми от прилагането на законодателството за облагане доходите на физически лица.

Образование: Висше, УНСС – София.

 

 

Зорница Димитрова

Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване.

Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство.

Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане.

Понастоящем е адвокат и консултант на свободна практика в сферата на социалното осигуряване.

Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит при разясняване на осигурителното законодателство като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

 

 

 

"Годишен обзор на промените за 2019 г. Актуални въпроси по прилагането на счетоводното, данъчно и осигурително законодателство - второ издание."

 

Валентина Василева

Валентина Василева е данъчен консултант в ГлобалТакс АД с дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство  - ЗДДС, ЗКПО и СИДДО.
Лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС.
От 2000 г. до сега – над 40 статии в специализираните вестници, списания и книги на данъчна тематика.

Образование – УНСС,  Специалност  „Финанси”

 

Зорница Димитрова

Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване.

Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство.

Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане.

Понастоящем е адвокат и консултант на свободна практика в сферата на социалното осигуряване.

Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит при разясняване на осигурителното законодателство като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

 

 

Лорета Цветкова е експерт по ЗДДФЛ.

Тя е дългогодишен специалист в областта на подоходното облагане на физическите лица.

Автор на множество книги и статии на данъчна тематика, лектор на многобройни семинари, посветени на актуални проблеми от прилагането на законодателството за облагане доходите на физически лица.

Образование: Висше, УНСС – София.

 

Димитър Войнов

Професионален опит в областта на данъците:

В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в:

- разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;

- процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъции счетоводството;

- изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облаганеи счетоводното законодателство;

- работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане.

В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство.Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.Лектор е в редица данъчни и счетоводни семинари пред последните 10 години. Има публикации в областта на преките данъции счетоводството.

Образование:
Висше образование: 
- магистър, специалност „Счетоводство и контрол”, УНСС (1994 г. -1999 г.)
- втора специалност „Финанси”, УНСС (1995 г. – 1999 г.)
Средно образование – Софийска математическа гимназия

 


“СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПРАВНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.”
 

Зорница Димитрова

Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване.

Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство.

Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане.

Понастоящем е адвокат и консултант на свободна практика в сферата на социалното осигуряване.

Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит при разясняване на осигурителното законодателство като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

 

 

Анита Поповски

Анита Поповски е старши адвокат в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ (EY), със задълбочени познания и експертиза в областта на трудовото право и личните данни. Анита има дългогодишен и богат опит в консултирането на различни бизнеси по редица проблеми. Тя е сертифицирана като Международен експерт по поверителност и защита на данните към IAPP. Докторант е към катедра „Административноправни науки“ към ЮФ на УНСС, като подготвя своята докторска теза в областта на защитата на личните данни.Анита пише статии и участва като лектор на събития в областта на трудовото право, човешките ресурси и защитата на личните данни.

Образование:
-  Магистър -Юридически факултет на УНСС,
-  Следдипломна квалификация по Банково дело към ИСК на УНСС;
 - Докторант по „Административноправни науки“ към ЮФ на УНСС.

 

 

"Актуални проблеми от счетоводното и корпоративно законодателство. Труд, осигуровки, данъчно облагане."

 

Бойко Костов - дипломиран експерт-счетоводител.

Регистриран одитор от 1993 г. Председател на одитния комитет на „Райфайзенбанк България” ЕАД. Публикации – над 15 книги и 150 статии по счетоводна и данъчна проблематика. Лектор на множество семинари, посветени на теми от теорията и практиката на счетоводството и подоходното данъчно облагане.

Образование – висше, специалност Счетоводна отчетност на външно-търговската дейност – УНСС;

Дипломиран експерт-счетоводител;

Следдипломна квалификация по „Бизнес администрация” от ИСК на УНСС;

Обучение на лектори по МФСО;

Специализация по одит във Франция;

Специализация по одит в САЩ;

 

Зорница Димитрова

Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване.

Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство.

Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане.

Понастоящем е адвокат и консултант на свободна практика в сферата на социалното осигуряване.

Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит при разясняване на осигурителното законодателство като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

 

 

Лорета Цветкова е експерт по ЗДДФЛ.

Тя е дългогодишен специалист в областта на подоходното облагане на физическите лица.

Автор на множество книги и статии на данъчна тематика, лектор на многобройни семинари, посветени на актуални проблеми от прилагането на законодателството за облагане доходите на физически лица.

Образование: Висше, УНСС – София.

 

Теодора Дичева

Теодора Дичева е главен юрисконсулт в Главна инспекция по труда. Професионален опит: От 1998 г. до момента работи в правната дирекция на Инспекцията по труда, като последователно е заемала длъжностите юрисконсулт, сратши и главен юрисконсулт и директор на дирекция.

Образование:
-  Висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

 

Езикова култура, реторика и емоционална интелигентност.”

 

Антонио Гинев

Преподавател по български език и литература, лингвистика и масови комуникации. Автор на учебници, помагала и програми за средни училища. Преподавател по писане на есе на студенти.

Част от учебния ресурс на Национален портал за образовние.

Образование:

– Българска филология, СУ „Климент Охридски”

 

 

Кирил Кирилов

Преподавател по актьорско майсторство, техника на говора и правоговора. Актьор и преподавател в курсове по актьорство и ораторско изкуство.

Има предишен опит като телевизионен водещ в предавания на живо.

Образование:

- Актьорско майсторство за драматичен театър – публична реч, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” 1997 г.

 


 


“Постигане на съответствие с Общия Регламент за защита на личните данни 2016/679”
 

Даниела Тойчева

Даниела Тойчева е правен експерт в Българска асоциация за защита на личните данни, юрист на свободна практика в областта на гражданското право и материята свързана със защитата на личните данни.
Професионален опит: 
2009 – 2017 г. – Главен юрисконсулт в отдел „Правни производства и процесуално представителство” при дирекция „Правни производства и надзор” в Комисия за защита на личните данни;
2007 – 2009 г. – Старши юрисконсулт в дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на образованието и науката;
2006 – 2007 г. – Старши юрисконсулт в отдел „Правни производства и процесуално представителство” в Комисия за защита на личните данни;
1997 – 2006 г. – Адвокат към Софийска адвокатска колегия;
1991 – 1997 г. – Висше юридическо образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

 

Адвокат Доротея Смиленова

Адвокат Доротея Смиленова  е завършила магистърска степен по "Международна търговия и право"-в  Университет "Пол Сезан" Франция, както и е магистър по "право на Европейския съюз" в  същия университет, където пише и докторска дисертация, относно регламент REACH (EО) No 1907/2006.  Завършила е и право и в ПУ "Паисий Хилендарски". Като експерт в Комисията за защита на личните данни в периода 2006-2009, специализира в областта на международното сътрудничество и участва в РГ29 с направление унифициране защита на личните данни в държавите членки на ЕС, където адв. Смиленова е активен участник и изготвя становища и многобройни доклади по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка на защитата на личните данни по въпросите за SWIFT, видео наблюдение, обработване на лични данни на деца и др. В работата си в "Информационно обслужване"АД придобива опит в сферата на електронните съобщения, електронна търговия, електронни подписи, търговското и трудовото право. В практиката си работи в областта на защитата на личните данни, семейното право, събиране на вземания, международното частно право и др. В качеството си на утвърден експерт, адв. Доротея Смиленова е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление.

 

Александрина Банушева

Александрина е експерт по ИТ право и се занимава предимно със защита на лични данни в Интернет, киберпрестъпления и условия за ползване на уебсайтове и онлайн услуги.  Има практически опит в защитата на лични данни в академичния сектор (Tilburg Institute for Law and Technology), бизнеса (Philips inc., Тул Домейнс ЕООД) и публичния сектор (Европол; Комисия за защита на лични данни). Освен юридически има и технически опит като експерт по онлайн оптимизация,  домейнинг, работа с бази данни и сигурност на данни. Редовно участва в множество международни конференции по защита на лични данни,  ИТ право и Интернет регулация като участник, модератор или говорител.

Образование:

Магистър по право, спец. „Право и технологии“,  Университет Тилбург, Нидерландия.
Бакалавър по икономика, спец. „Интелектуална собственост“, УНСС, София.

 

Адв. Весела Кабатлийска​

Весела Кабатлийска е старши адвокат в Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници" (DRP), ръководител на екипа по Трудово право и Лични данни в DRP. Весела има многогодишен и богат опит в консултирането на различни видове бизнеси по отношение на спазване на регулационната рамка по отношение на личните данни. Ръководила е редица проекти по структуриране и подготовка на документация за различни видове правоотношения, включващи потоци от данни, изискващи защита - от използване на облачни услуги, имплементиране на IoT технологии и FINTECH продукти и др. през въвеждане на системи за докладване от служители (whistleblowing systems), системи за наблюдения на служители и пациенти, до консултиране на маркетингови събития и процедури по трансфер на данни. Високото ниво на професионализъм на Весела в посочените области е добре известно, както в България, така и в структурите на не една международна организация от експерти в областите на личните данни и трудовото право. Като водещ експерт, през последните четири години Весела е лектор на едни от най-големите конференции в областта на ИКТ технологиите, участвала е като панелист на международни семинари и уебинари, организирани от водещи организации като ERA - Academy of European Law, the Employment Law Alliance и др. Весела е и автор на редица бизнес-ориентирани статии във връзка със защита на личните данни в различни бизнес сектори.

Образование: Юридически факултет на СУ Климент Охридски - Степен - магистър

 

Адв. Станимир Цолов

Упражнява адвокатска професия като осъществява защита и процесуално представителство пред съда  по граждански , търговски , административни  и наказателни спорове , консултант на Общини , търговски  дружества  и граждани.
Съдия в Софийски окръжен съд от 1987 до 1988 г.
От 2002 до 2008 е Член на Комисия за защита на личните данни на РБ като работи по защитата на гражданите при обработването на личните данни, достъпа до тях и контрола  при осъществяване на тази дейност.
Бил е член на международна работна група по защита на данните в областта на телекомуникациите и член на работната група на органите по защита на личните данни в областта на правоприлагането на страните от ЕС.
Има множество участия като представител на РБългария в  международните конференции на органите на защита на личните данни на ЕС.

Образование: Юридически факултет на СУ "Климент Охридски" - Степен магистър

 


Прилагане на ЗДДС при международната търговия със стоки. Услуги с международен елемент. Ревизионни производства по ЗДДС. Данъчен процес.

 

Валентина Василева

Валентина Василева е данъчен консултант в ГлобалТакс АД с дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство  - ЗДДС, ЗКПО и СИДДО.
Лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС.
От 2000 г. до сега – над 40 статии в специализираните вестници, списания и книги на данъчна тематика.

Образование – УНСС,  Специалност  „Финанси”

 

Бойчо Момчилов - адвокат

Професионален опит предимно в сферата на данъчното право. Работил е в дирекция "СИДДО" при ЦУ на НАП и в Дирекция Контрол сектор "Проверки" в ТД на НАП София. Запознат е подробно и в детайли с материята на международното данъчно облагане. Към настоящият момент е адвокат и данъчен консултант на свободна практика. 
Има множество публикации по данъчно-правни въпроси в електронни и книжни издания. Лектор на семинари от 2016 г. Нещатен сътрудник към Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България.

Образование: УНСС, специалност „Право”

 

"Популяризиране на бизнеса с Google Adwords и анализ с Google Analytics"

 

Любомир Попов

Любомир Попов – Сертифициран Google AdWords, Google Analytics и Bing Ads специалист. Основател на СЕМ БГ (sem.bg), Premier Google Partner

Занимава се професионално с PPC от 2011 г.
Преди това се е занимавал със SEO и програмиране.
Професионален опит в повече от 1K PPC кампании.
Заклет фен на рок музиката.

Образование:

ТУ – Русе - Изчислителна техника

 

„Ефективната презентация и комуникационни умения. Усвояване на Power Point"

 

Данаил Велков

Данаил Велков  -  19 годишен, лидерски опит в сферата на маркетинга и продажбите и обучаване на персонал за световни марки от сферата на лукса от Америка, Франция, Италия, Швеция, Швейцария, Япония, представени на българския пазар. Споделя широк спектър от индустриални познания от търговска и образователна перспектива, натрупан във времето, посредством мениджърската си роля. Отделя основно внимание върху постигането на високо качество, измерими резултати, фокусирани върху постигането на търговски и маркетингови цели. Адаптира европейски и азиатски практики към българската реалност, с цел повишаване нивото на обслужване и развитие на кадри в сферата на услугите. 

Образование:
Френска езикова гимназия
СУ – Френска филология - бакалавър
СУ – Превод за Европейския съюз – магистър
СУ – Международни отношения – пълен курс на обучение
Многобройни обучения по маркетинг и продажби в чужбина на обучителните форуми на марките, за които работи в България.

 

„On - line стратегии за по-добро представяне на бизнеса. Продажбено писане и e-mail маркетинг"

 

Мартин Пепелджийски

Мартин Пепелджийски работи активно в сферата на онлайн разработките и онлайн маркетинга от 2009 година. Той е един от основателите на ABI Web Design и VVIP – компании, фокусирани върху разработката, поддръжката и онлайн маркетинга на различни онлайн проекти и системи. Основател е на благотворителния проект Дари и подари с Usmivka.org. Създател е на стотици успешни уебсайтове, които и до днес покриват нуждата от свеж поток от клиенти на много бизнеси. Води обучения в сферата на онлайн разработките и e-mail маркетинга и продължава да помага на българския малък и среден бизнес за подобряване на представянето му онлайн.

Образование:
ТУ-София, маристър комуникации
Множество специализации в сферата на онлайн маркетинга и комуникационните умения
Сертифициран Email Invest експерт

 

„Маркетинг и комуникационни стратегии. Facebook маркетинг за начинаещи. Как да продаваме успешно чрез facebook"

 

д-р Стефания Темелкова​

Д-р Стефания Темелкова преподава “Интегрирани маркетингови комуникации”, „Бизнес комуникации“, „Връзки с обществеността“, „Управление на събития“ и др. в Нов български университет. Има магистърска степен „Управление на връзки с обществеността” от НБУ, а през 2013 г. защитава докторска степен с темата „Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари”. Стефания Темелкова има и богат практически опит в сферата на PR и организирането на събития. От времето, когато е била PR мениджър на проекта „Денят на Филип Котлър в България” през 2007 г. до сега, когато помага за фестивала „София диша“ и концертите от поредицата Фортисимо Фамилия, маркетинг консултант на Софийска филхармония.
 
Образование:
Public Relations – бакалавър, Нов български университет;
Управление на връзки с обществеността – магистър, Нов български университет;
Международни икономически отношения – доктор, Нов български университет.

 

Еми Недкова

Еми Недкова е дигитален маркетингов специалист с близо 7 годишен практически опит, който управлява бизнес Фейсбук страници и поддържа информационно корпоративни сайтове.

Разработва рекламни онлайн стратегии на бизнесите, за които работи и оптимизира комуникционните им процеси в социалните мрежи. За периода на своята практика има реализирани повече от 10 000 рекламни онлайн послания.

Образование:

СУ София – бакалавър хуманитарни науки
Множество специализации в областта на дигиталния маркетинг

 

Правни проблеми на ЗУТ

 

Ирена Обретенова - Съдия в Административен съд - Варна

Завършва Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски” през 1990г. 
За периода 1991г.-2007г. – адвокат, специализирала в областта на гражданското и административно право.
От 10г. работи като съдия в Административен съд Ва