Актуални проблеми от счетоводното и корпоративно законодателство. Труд, осигуровки, данъчно облагане.

 

СЕМИНАР  16 учебни часа

ИЛИ МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ( един модул 4 учебни часа )
 

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ОТ СЧЕТОВОДНОТО И КОРПОРАТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ТРУД, ОСИГУРОВКИ, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”​

15 - 16 ноември 2018 година

София, Хотел Новотел, зала Европа 3

Лектори: 

Бойко Костов - д.е.с.

Зорница Димитрова - експерт по осигурително право

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

Теодора Дичева - директор на "Дирекция правно обслужване на инспекционната дейност" в ИА ГИТ

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

15.11.2018г. - четвъртък

 

09,00 - 09,30

Регистрация

09,30 - 11,00

ЛЕКТОР
Бойко Костов - дипломиран експерт счетоводител

Модул 1:

Т1. Подготовка за годишно финансово приключване

1.1 Задължителни етапи съгласно Закона за счетоводството
1.2 Счетоводни стандарти, които могат да доведат до формиране на данъчни временни разлики.
 
Т2. Предприятия без дейност и хипотези за съставяне на ГДД по чл. 92 без наличие на стопанска дейност по смисъла на Закона за счетоводството
 
Задължения с изтекла давност
Данък върху личното ползване
Скрито разпределение на печалба
Други данъци върху разходите
Формиране на данъчни загуби за пренасяне при предприятия без дейност

11,00 - 11,30

Кафе - пауза

11,30 - 13,00

ЛЕКТОР
Бойко Костов - дипломиран експерт счетоводител

Т3. Данъчни правила при преобразуване на търговски дружества
Т4. МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти
Т5. Какви промени в ЗКПО ни очакват за 2019 г.

 

Дискусия и отговори на въпроси на участниците

13,00 - 14,00

Обедна почивка - лек работен обяд със сандвичи

14,00 - 15,30

ЛЕКТОР
Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

Модул 2:

КСО и подзаконовите нормативни актове - първа част

Т1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г.
 
1.3 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
1.4 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход.
1.5 Пенсии за военна инвалидност.
 
Т2. Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.
 
2.1 Осигуряване на управител-български гражданин в местни дружества; осигуряване на управител на дружество от ЕС – български гражданин; Декл. Обр.1 и обр.6, удостоверение А1, внасяне осигурителни вноски
2.2 Осигуряване на управител на местно дружество-местно лице на страна от ЕС или на трета страна; Декл. Обр.1 и обр. 6, удостоверение А1, внасяне осигурителни вноски
15,30 - 16,00 Кафе - пауза
16,00 - 17,30

ЛЕКТОР
Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

КСО и подзаконовите нормативни актове - втора част

Т3. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС.
Т4. Промени в Административно-процесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията.
Т5. Очаквани промени в осигуряването за 2019 г.

  Дискусия и отговори на въпроси на участниците

16.11.2018г. - петък

 

09,30 - 11,00

ЛЕКТОР
Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

Модул 3:

ЗДДФЛ – промените в сила от 01.01.2018 г. и актуални проблеми на практиката и годишното подоходно деклариране.

Т1. Кратко представяне на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2018 г. и свързани с тях въпроси от практиката, възникнали през течение на годината.
Т2. Подготовка за годишно облагане на доходите, придобити 2018 г.:


2.1.Задължения на работодателите, свързани с годишното преизчисляване на данъка за доходите по трудови правоотношения. 
2.2.Други доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи по извънтрудови правоотношения; наеми; прехвърляне на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ). Задължения на предприятията – платци на такива доходи;
2.3.Определяне на окончателен данък за доходи от източници в чужбина на местни физически лица (дивиденти, лихви по банкови сметки и т.н.);
2.4.Предоставяне на информация в НАП за изплатените доходи;
2.5.Специфики при попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. 

 

11,00 - 11,30 

Кафе - пауза

11,30 - 13,00

ЛЕКТОР
Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ

ЗДДФЛ – актуални проблеми 

Т3. Разглеждане на други актуални казуси от практиката по прилагането на закона

  Дискусия и отговори на въпроси на участниците

13,00 - 14,00

Обедна почивка - лек работен обяд със сандвичи

14,00 - 15,30

ЛЕКТОР
Теодора Дичева - директор на "Дирекция правно обслужване на инспекционната дейност"

Модул 4:

Кодекс на труда и подзаконовата нормативна база  – първа част
 
T1. Срокове и задължения на работодателите съобразно изискванията на трудовото законодателство.
 
1.1 Преглед на задълженията на работодателите в началото на годината, и какви са сроковете за тяхното изпълнение:
1.2 отчитане на извънреден труд, 
1.3 определяне на работни места за трудоустроени и уведомяване на БТ, 
1.4 подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
1.5 уведомяване на работниците за размера на платения годишен отпуск (ПГО), който имат право да ползват
 
Т2. Актуални въпроси във връзка с ползването, отлагане и погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск (ПГО):
 
2.1.Права и задължения на работодателите и работниците при ползване и отлагане на ПГО.
2.2.Ред за отлагане на ПГО от работодателите и от работниците или служителите;
2.3.Погасяване право на ползване на отложения или неизползвания ПГО.

15,30 - 16,00

Кафе - пауза

16,00 - 17,30

ЛЕКТОР
Теодора Дичева - директор на "Дирекция правно обслужване на инспекционната дейност"

Кодекс на труда и подзаконовата нормативна база  – втора част

Т3. Промени в трудовото законодателство от 2018 г. Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските с промени при СИРВ. Новата Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие. Промени, гарантиращи изплащането на трудовите задължения.
 
3.1. Сумирано изчисляване на работното време: промените от януари 2018 г. и от м. юли 2018 г.
3.2Промени в отпуска за бременност и раждане и отпуск за осиновяване на дете до 5 годишна възраст;
3.3.Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие – нови възможности пред работодателите. 
3.4.Търговска несъстоятелност при неизплащане на трудови възнаграждения и невъзможност за прехвърляне на цяло предприятие или дялове от него при дължими и неплатени работни заплати;
3.5. Гражданския процесуален кодекс – промени в заповедното производство, даващо възможност за издаване на заповед за изпълнение при неплатени възнаграждения;
3.6. Закон за обществените поръчки – нови основания, представляващи нарушения на трудовото законодателство, водещи до отстраняване от участие в обществени поръчки.
 
Т4. Прекратяване на трудовия договор с работници, придобили право на пенсия, дължими обезщетения  и срок за изплащане на обезщетенията 
 
4.1.Законови предпоставки за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 328, ал.1, т. 10, т.10а, т.10б и т. 10в от КТ;
4.2.Законови предпоставки за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал.1, т.12 от КТ;
4.3.Обезщетение по чл. 222, ал.3 и ал.4 от КТ;
4.4.Срок на изплащане на обезщетенията, дължими във връзка с прекратяване на трудовия договор (чл. 228, ал. 3 от КТ)
 

ДИСКУСИЯ И ОТГОВОРИ НА УЧАСТНИЦИ

 

Край на семинара с раздаване на сертификати

 

СВАЛИ ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРА   

Финансови условия и допълнителна информация

Модулно участие:

І. 80 лв. без ДДС на модул (1/2 учебен ден);
Включва: учебни и рекламни материали, сертификат за участие, кафе-пауза; за участие само в един модул цената не включва обед;

Участие в двудневен семинар:

Предпродажна цена с плащане до 20.10.2018 г.

І. 250 лв. без ДДС
Включва: 16 учебни часа лекции, четири кафе-паузи, лек работен обяд за двата дни, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Ранна регистрация с плащане до 31.10.2018 г.

ІІ. 270 лв. без ДДС
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 16 учебни часа лекции, четири кафе-паузи, лек работен обяд за двата дни, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Късна регистрация с плащане след 31.10.2018 г.

ІІІ. Цена за участие: 290 лв. без ДДС
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други семинари и 10% отстъпка за повече от един участник

Включва: 16 учебни часа лекции, четири кафе-паузи, лек работен обяд за двата дни, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

 

Обществен транспорт до Хотел Новотел София

1. Автобусни линии - № 213, № 305 от Лъвов мост, спирка УМБАЛ "Света Анна"

2.  Автобусна линия - № 306 от СУ Кл.Охридскиспирка УМБАЛ "Света Анна"

При налични свободни места, паркингът на хотела може да се ползва безплатно.

Ако не сте от София и желаете препоръка при избора за нощуване, ние можем да Ви съдействаме.