Форум "Бизнес и нормативно съответствие, технологии"

 

ФОРУМ

 

„БИЗНЕС И НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ, ТЕХНОЛОГИИ”​

Данъчно облагане и осигуряване в трансгранични ситуации, прилагане на СИДДО.
Промените на 2019 г. в Наредба Н-18

27 септември 2019 година

София, Хотел Новотел, зали Европа 1+2+3

Лектори: 

 

Десислава Канева - адвокат, експерт по прилагане на СИДДО
                      Иван Антонов - гл. юk. в дирекция "СИДДО" в ЦУ на НАП
                      Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право
                      Катя Гущерска - специалист Наредба Н-18, гл. експерт по приходите в ЦУ на НАП
                      Любка Тимчева - специалист Наредба Н-18, експерт в дирекция "Контрол" в ЦУ на НАП
 

Представяне на авангардни технологични решения:

 

Финтек индустрия

Управление на документи и процеси 

 Криптовалутите като платежен инструмент

 

 ПРОГРАМА

 

27.09.2019г. - петък

 

8,00 - 9,00

Регистрация

9,00 - 9,45

Представяне на нови технологични решения за бизнеса

Зали Европа 1+2+3

9,45 - 10,15

Кафе "Добре дошли"

 

УЧЕБЕН БЛОК

10,15 - 12,15

Модул 1 (код 001), Зала Европа 3


Т1. Прилагане на СИДДО при облагане на печалбите и доходите на юридическите лица в трансгранични ситуации

ЛЕКТОР
Иван Антонов - главен юрисконсулт в дирекция "СИДДО" в ЦУ на НАП

1. Ялението "двойно данъчно облагане" и защо съществуват спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
1.1. Същност и основни принципи на СИДДО
1.2. Модели на данъчни спогодби и защо съществуват
2. Данъци, удържани при източника по ЗКПО
3. Преимущество на СИДДО пред вътрешното законодателство
4. Място на стопанска дейност: общо провило, изключения, ефекти от формиране на МСД

12,15 - 13,30 Обедна почивка 
13,30 - 14,30

Модул 1 (код 001), Зала Европа 3

Т1. Продължение
 
ЛЕКТОР
Иван Антонов - главен юрисконсулт в дирекция "СИДДО" в ЦУ на НАП
 
5. Методи за избягване на двойно данъчно облагане
6. Процедура за прилагане на СИДДО сгласто ДОПК. Прилагане на СИДДО при платеца на доходите.
 
 

Дискусия и отговори на въпроси на участниците

14,30 - 15,00 Кафе - пауза
  Следва Модул 3 за участници в Модул 1 и Модул 2 - виж програмата по-долу
10,15 - 12,15

Модул 2 (код 002), Зала Европа 2

Т2. Прилагане на СИДДО при облагане доходите на физическите лица в трансгранични ситуации. Деклариране.

ЛЕКТОР
Десислава Канева - адвокат, експерт по прилагане на СИДДО

1. Местни и чуждестранни физически лица съгласно ЗДДФЛ и СИДДО – основни положения.
2. Доходи от източник в България и облагане на чуждестранни физически лица. Окончателен данък върху доходи на чуждестранни физически лица – основни положения. 
3. Какво са СИДДО, защо са необходими и как влияят на облагането на чуждестранните лица. 

12,15 - 13,30 Обедна почивка 
13,30 - 14,30 

Модул 2 (код 002), Зала Европа 2

Т2. Продържение

ЛЕКТОР
Десислава Канева - адвокат, експерт по прилагане на СИДДО

4. Облагане на доходи от трудови правоотношения на местни и чуждестранни лица. Общи положения съгласно СИДДО. 
5. Облагане на доходи по договор за управление на местни и чуждестранни лица. Общи положения.

 

Дискусия и отговори на въпроси на участниците

14,30 - 15,00 Кафе - пауза
15,00 - 16,30

Модул 3 (код 003), Зала Европа 2+3
За всички участници в Модул 1 и Модул 2

Т3. Осигуряване при трансгранични ситуации. А1.

ЛЕКТОР
Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

1. Правна рамка – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

1.1 Що е то трансгранична ситуация.
1.2 Видове осигурени лица – наети и самонаети лица.
1.3 Дефиниране на понятията пребиваване и престой.
 
2. Определяне на приложимото законодателство за наетите лица. Издаване на удостоверение А1. Действие на удостоверение А1 във времето и спрямо лицата.
2.1 Командироване на работници.
2.2 Работа в две държави едновременно.
 
3. Определяне на приложимото законодателство за самоосигуряващите се лица.
16,30 - 16,45 Пауза 
16,45 - 18,15

Модул 3 (код 003), Зала Европа 2+3

Т3. Продължение

ЛЕКТОР
Зорница Димитрова - адвокат, експерт по осигурително право

4. Определяне на приложимото законодателство за лицата, работещи едновременно като наети и като самоосигуряващи се лица.
5. Процедура по издаване на удостоверение А1.
6. Интересни решения на Съда на Европейския Съюз.

 

Дискусия и отговори на въпроси на участниците

Раздаване на сертификати


10,15 - 12,15

Модул 4 (код 004), Зала Европа 1

Т4. Промените на 2019 год. в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. 

ЛЕКТОР
Катя Гущерска - главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

1. Регистриране и отчитане на продажби/сторно операции
1.1. Предаване на данни за продажбите в търговските обекти към Националната агенция за приходите (НАП) в реално време.Изменения във формата и начина на предаване на данните
1.2. Нови елементи и изисквания към фискалната касова бележка. Позволени случаи за служебен бон. 
1.3. Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции
12,15 - 13,30

Обедна почивка 

13,30 -  14,30

Т4. Продължение 

ЛЕКТОР
Катя Гущерска - главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

2. Промени, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид ( за онлайн магазините )
3. Срокове и административно-наказателни разпоредби

14,30 - 15,00

Кафе - пауза

15,00 - 16,30

Т4. Продължение 

ЛЕКТОР
Любка Тимчева - експерт в дирекция "Контрол" в ЦУ на НАП

4. Софтуери за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)
 
4.1. Основни характеристики на СУПТО
4.2. Технически изисквания към СУПТО и свързаност с фискалното устройство. Схеми СУПТО. Импортери.
4.3. Производители/разпространители на СУПТО
4.4. Изисквания към търговците - потребителите на СУПТО
 
16,30 - 16,45

Пауза

16,45 - 18,15

Т4. Продължение

ЛЕКТОР
Любка Тимчева - експерт в дирекция "Контрол" в ЦУ на НАП

​5. Електронни търговци и електронни магазини - дефиниции.

5.1.Нормативни и технически изисквания към лицата, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронни магазини
5.2. Информация, подавана към НАП
5.3. Публичен списък на електронните магазини
5.4. Софтуери на електронни магазини - СУПТО. Импортери.

6. Срокове 

 

Дискусия и отговори на въпроси на участниците

Раздаване на сертификатти

 

СВАЛИ ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРА   

Финансови условия и допълнителна информация

Ранно записване и плащане до 01.09.2019 г.

Модул 1 и Модул 3 или Модул 2 и Модул 3

І.  Цена за участие 129,00 лв. без ДДС 
Включва: 8 учебни часа лекции, кафе-паузи, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;
*Допълнително 3% отстъпка за участници в други събития

Модул 4

ІІ. Цена за участие 109,00 лв. без ДДС
Включва: 8 учебни часа лекции, кафе-паузи, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;
*Допълнително 3% отстъпка за участници в други събития

Късно записване и плащане след 01.09.2019 г.

Модул 1 и Модул 3 или Модул 2 и Модул 3

ІІІ. Цена за участие: 149 лв. без ДДС
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други събитияи 5% отстъпка за повече от един участник
Включва: 8 учебни часа лекции, кафе-паузи, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;

Модул 4

ІV. Цена за участие 129,00 лв. без ДДС
Включва: 8 учебни часа лекции, кафе-паузи, учебни и рекламни материали, сертификат за участие;
*Допълнително 5% отстъпка за участници в други събития и 5% отстъпка за повече от един участник


Доплащане за лек работен обяд: 13 лв. крайна цена ( добавете +L в полето допълнителна информация на заявката )

Обществен транспорт до Хотел Новотел София

1. Автобусни линии - № 213, № 305 от Лъвов мост, спирка УМБАЛ "Света Анна"

2.  Автобусна линия - № 306 от СУ Кл.Охридскиспирка УМБАЛ "Света Анна"

При налични свободни места, паркингът на хотела може да се ползва безплатно.